Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

11.06.02 13:54:29

1991

  Giriž  |  Żslahat  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

Layżhä haqqżnda

Abunä
Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparżlan
(vä aparżlmasż zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Bakż žähäri, Xätai r-da keēirilän “Żnformatika vä Hesalama texnikasżnżn äsaslarż” fänni üzrä keēirilän olimpiadanżn rayon turunda verilmiž tapžżrżqlarżn 12 variantż

Azärbaycanda tähsilin väziyyäti

I. Tähsżllä bašlż hüquqi-normatżv sänadlär

1-1 Azärbaycan Respublikasżnżn Tähsil Qanunu
1-2 Azärbaycan Respublikasżnda ümumi orta tähsilin dövlät standartlarż
1-3 Orta ixtisas tähsili müässisälärinin, maddi-texniki tächizat, kadr potensialż vä strukturuna qoyulan minimum normalar

II. Tähsżl üzrä statżstżk göstäricilär

2-1

Ähalinin tähsil säviyyäsi

2-2

Mäktäbäqädär užaq müässisäläri

2-3

Užaqlar üēün internat mäktäblär

2-4

Valideyn himayäsindän mährum olan užaq yeniyetmälärin yerläždirilmäsi

2-5

Tähsil növläri üzrä žagirdlärin sayż

2-6

Dövlät gündüz ümumtähsil mäktäbläri

2-7

Dövlät gündüz ümumtähsil mäktäblärindä sinif qruplarż üzrä žagirdlärin sayż

2-8

Äqli fiziki cähätdän zäif užaqlar üēün mäktäblär

2-9

Gündüz ümumtähsil mäktäblärindä därslärin növbäliyi

2-10

Axžam (növbäli) ümumtähsil mäktäbläri

2-11

Ümümtähsil mäktäblärindä žagirdlärinin buraxżlżžż

2-12

Žähär vä rayonlar üzrä 1999/2000-ci därs ilinin ävvälinä gündüz ümumtähsil mäktäbläri

2-13

Orta tähsil almżž žäxslärin sayż

2-14

Dövlät orta ixtisas tähsil müässisäläri

2-15

Dövlät orta ixtisas tähsili müässisälärinin buraxdżšż mütäxässislär

2-16

Dövlät orta ixtisas mäktäblärindä müällimlärin sayż

2-17

Özäl orta ixtisas tähsil müässisäläri

2-18

Dövlät ali mäktäbläri

2-19

Dövlät ali mäktäblärin buraxdżšż mütäxässislär

2-20

Dövlät ali mäktäblärindä professor-müällim heyätinin sayż

2-21

Özäl ali mäktäblär

2-22

Ali mäktäblärdä tähsil alan xarici täläbälärin sayż

2-23

Elmi müässisälärin sayż

2-24

Elmlär doktorlarżnżn sayż

2-25

Elmlär namizädlärinin sayż

2-26

“Azärbaycan Respublikasżnżn Tähsil sahäsindä islahat proqramż. Cädväl 1 (1998-ci il)” äsasżnda yaradżlmżž cädväl. 1 tähsil alana ayrżlmżž väsait.

2-27 Dövlät gündüz ümumtähsil maktäblärinin buraxżlżž sinifläri žagirdlärinin 
cinsi vä repetitorlarla mäžšul olmasżna münasibäti üzrä bölgüsü 
2-28 

Dövlät gündüz ümumtehsil mäktäblärinin buraxżlżž sinifläri žagirdlärinin  repetitorlarla mäžšul olanlarżn cinsi ve mäžšul oldušu ayrż-ayrż fänlär üzrä bölgüsü