Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

20.11.01 00:56:45

1126

Giriž  Żslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazżn  Referatlar  

2-19. Dövlät ali mäktäblärin buraxdżšż mütäxässislär (min näfär)

Mütäxässislär

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ali mäktäbläri qurtaranlarżn sayż, cämi

18.2

18.8

16.1

17.3

18.7

22.3

17.1

16.4

ažašżdakż tähsil müässisälärini: 

o cümlädän: 

sänaye vä tikinti

6.8

7.4

5.5

5.1

5.0

5.4

4.3

4.4

näqliyyat

-

-

-

-

-

0.2

0.1

0.1

känd täsärrüfatż

1.2

2.1

1.5

1.1

1.3

1.2

0.7

0.9

iqtisadiyyat

1.2

0.8

1.4

1.5

2.0

3.1

2.7

2.2

sähiyyä, bädän tärbiyäsi vä idman

1.3

1.9

1.9

1.9

1.6

1.7

1.8

1.7

maarif

7.2

6.1

5.3

7.2

8.2

9.9

7.0

6.5

incäsänät vä kinematoqrafiya

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.8

0.5

0.6

Ähalinin här 10000 näfärinä hesabż ilä buraxżlmżž mütäxässislärin sayż

26

26

22

23

24

29

22

21