Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

24.10.01 23:53:45

4815

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

Bakı şähäri, Xätai r-nunda “İnformatikanın vä Hesablama texnikasının äsasları” fänni üzrä keçirilän olimpiadanın rayon turunun çalışmaları (oktyabr, 2000)

Tärtib edän: Etibar Axundov, 98№-lı mäktäbin informatika müällimi


VARİANT №1

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından täk ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tärtib edin.
 3. (15 bal)

 4. AR(m,n) ädädi massivindä än kiçik vä än böyük elementläri vä onların indekslärini müäyyän edän proqramı tärtib edin. (20 bal)
 5. 1-dän 1000-ä qädär olan ädädläri söz vasitäsilä ifadä edän proqramı tärtib edin. (Mäsälän: 965 ädädinin äväzinä displeyä “doqquz yüz altmış beş” söz qrupu çıxsın) (50 bal)

 

VARİANT №2

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasındakı K-ya bölünän ädädlärin cäminin, L-ä bölünän ädädlärin cäminä olan nisbätini displeyä çıxartmaq proqramını tutun. (15 bal)
 2. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tärtib edin.
 3. (15 bal)

 4. AR(m,m) ädädi massivindä diaqonal elementlärinin cämini tapıb, AR(1,1) elementinä yazan proqramı tärtib edin. (20 bal)
 5. y=x2 funksiyasının qrafikini quran proqramı tärtib edin.(50 bal)

 

VARİANT №3

 1. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramı tärtib edin.
 2. (15 bal)

   

 3. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä L-ä bölünmäyän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 4. AR(m,n) ädädi massivindä qiymätläri bir-birinä bärabär olan elementläri vä onların indekslärini müäyyän edän proqramı tärtib edin. (20 bal)
 5. y=x3 funksiyasının qrafikini quran proqramı tärtib edin.(50 bal)

 

VARİANT №4

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasında cüt ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä L-ä tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 3. AR(m,n) ädädi massivindä ädädläri artan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 4. BASIC alqoritmik dilindä CLS (ekranın tämizlänmäsi) operatorunun yerinä unversal UCLS altproqramını qurun. Bu altproqram aldığı parametrlärä äsasän displeyin müäyyän sahälärini tämizlämälidir.
  (50 bal)

 

VARİANT №5

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä ya L-ä tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 3. AR1(m,n) vä AR2(m,n) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementläri cämläyib, AR3(m,n) massivinä artan sırada düzän proqramı tärtib edin.
  (20 bal)
 4. Psevdoqrafika vasitäsilä mätni rejimdä dördbucaqlıların qurulmasının unversal altproqramını tärtib edin. Altproqram düzbucaqlının uzunluq vä eninin qiymätläri äsasında dördbucaqlı qurur.(50 bal)

 

VARİANT №6

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya bölünmäyän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, räqämlärindän heç olmazsa biri sıfır olan ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 3. AR1(m,n) vä AR2(m,n) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementlärin färqini tapıb, AR3(m,n) massivinä artan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 4. Qrafik rejimdä üçbucaqlının fäzada fırlanma proqramını tärtib edin.
  (50 bal)

 

VARİANT №7

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, räqämlärindän heç olmazsa biri sıfır olan ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya bölünmäyän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 3. AR(m,n) ädädi massivindä ädädläri azalan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 4. Qrafik rejimdä dördbucaqlının fäzada fırlanma proqramını tärtib edin.(50 bal)


VARİANT №8

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä ya L-ä tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 3. AR1(m,n) vä AR2(m,n) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementläri cämläyib, AR3(m,n) massivinä azalan sırada düzän proqramı tärtib edin.
  (20 bal)
 4. İki ädädin toplanması üzrä test tapşırığı yerinä yetirän unversal proqramı tärtib edin. Ädädlärin särhädläri dialoq rejimindä müäyyän olunur. (Proqram täsadüfi qaydada seçdiyi iki ädädin cäminin tapılmasını şagirddän täläb edir. Cavablar yoxlanıldıqdan sonra, şagird qiymätländirilir.)(50 bal)

 

VARİANT №9

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä L-ä tam bölünän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. N-dän M-ä qädär ädädlär arasında cüt ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.
  (15 bal)
 3. AR1(m,n) vä AR2(m,n) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementlärin färqini tapıb, AR3(m,n) massivinä azalan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 4. İki ädädin hasilinin tapılması üzrä test tapşırığı yerinä yetirän unversal proqramı tärtib edin. Ädädlärin särhädläri dialoq rejimindä müäyyän olunur. (Proqram täsadüfi qaydada seçdiyi iki ädädin hasilinin tapılmasını şagirddän täläb edir. Cavablar yoxlanıldıqdan sonra, şagird qiymätländirilir.)(50 bal)

 

VARİANT №10

 1. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından, K-ya vä L-ä bölünmäyän ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramını tutun.(15 bal)
 2. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tärtib edin.
 3. (15 bal)

 4. AR(m,n,l) ädädi massivindä ädädläri artan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 5. İki ädädin çıxılması üzrä test tapşırığı yerinä yetirän unversal proqramı tärtib edin. Ädädlärin särhädläri dialoq rejimindä müäyyän olunur. (Proqram täsadüfi qaydada seçdiyi iki ädädin färqinin tapılmasını şagirddän täläb edir. Cavablar yoxlanıldıqdan sonra, şagird qiymätländirilir.)(50 bal)

 

VARİANT №11

 1. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramı tärtib edin.
 2. (15 bal)

 3. N-dän M-ä qädär ädädlär arasındakı K-ya bölünän ädädlärin cäminin, L-ä bölünän ädädlärin cäminä olan nisbätini displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.(15 bal)
 4. AR1(m,n,l) vä AR2(m,n,l) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementläri cämläyib, AR3(m,n,l) massivinä artan sırada düzän proqramı tärtib edin.
  (20 bal)
 5. İki ädädin bölünmäsi üzrä test tapşırığı yerinä yetirän unversal proqramı tärtib edin. Ädädlärin särhädläri dialoq rejimindä müäyyän olunur. (Proqram täsadüfi qaydada seçdiyi iki ädädin nisbätinin tapılmasını şagirddän täläb edir. Cavablar yoxlanıldıqdan sonra, şagird qiymätländirilir.)(50 bal)

 

VARİANT №12

 1. Aşağıdakı ifadäni hesablayan proqramı tärtib edin.
 2. (15 bal)

 3. N-dän M-ä qädär ädädlär arasından täk ädädläri vä bu ädädlärin miqdarını displeyä çıxartmaq proqramının alqoritmini (sxematik vä ya sätri) tutun.
  (15 bal)
 4. AR1(m,n,l) vä AR2(m,n,l) ädädi massivlärindä eyni indeksli elementlärin färqini tapıb, AR3(m,n,l) massivinä artan sırada düzän proqramı tärtib edin.(20 bal)
 5. Mätni rejimdä displeyä çıxarılmış “AZÄRBAYCAN” sözünü klaviaturun
  Left, Right, Up, Downs düymäläri vasitäsilä häräkät etdirän proqramı tärtib edin.(50 bal)