Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

15.10.01 01:52:32

789

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-1. Ähalinin tähsil säviyyäsi (ilin ävvälinä)

Tähsil säviyyäsi

Min näfär

15 vä yuxarý yaþda ähalinin här 1000 näfärinä

1996

1997

1998

1999

2000

1996

1997

1998

1999

2000

Ali vä orta (tam vä natamam) tähsili olan 15 vä yuxarý yaþda bütün ähali

4656

4738

4825

4920

5013

903

904

911

921

917

o cümlädän:
tam ali

595

610

629

644

661

115

116

119

120

121

natamam ali

90

85

76

72

69

18

16

14

14

13

orta ixtisas

735

737

740

745

752

142

141

140

139

137

ümumi orta

2274

2312

2350

2399

2442

441

441

443

449

447

natamam orta

962

994

1030

1060

1089

187

190

195

199

199