Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

11.06.02 13:53:23

977

  Giriþ  |  Ýslahat  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

2-27. Dövlät gündüz ümumtähsil maktäblärinin buraxýlýþ sinifläri þagirdlärinin
cinsi vä repetitorlarla mäþðul olmasýna münasibäti üzrä bölgüsü
(Müayinänin mälumatlarý äsasýnda; 2000-ci il noyabrýn 10-u vaziyyätinä; faizlä)
Distribution of respondents by sex and atttude to training with tutor
(On the base of survey data; to the state of November 10, 2000; percent)

Cämi Total

Onlardan, ali mäktäbä qäbul olmaq üçün repetitorlarla mäþðul olmasýna münasibät of them: attitude to trainlng with tutor for entering the higher institutions

Lazýmdýr
necessary

Lazým deyil
Not-necsssary

cavab vermäyä çätinlik çäkirlär
f!nd difficulty in rep/ying

Þähär vä känd yerläri

Urban and rural localities

Cämi

100,0

67,0

25,5

7.5

Total

Onlardan:

of them:

Qýzlar

100,0

69,5

23,1

7,4

Girls

Oðlanlar

100,0

64,3

28,3

7,4

Boys

Þähär

Urban

Cämi

100,0

71,6

21,1

7,3

Total

Onlardan:

of them:

Qýzlar

100,0

75,1

17,7

7,2

Girls

Oðlanlar

100,0

67,2

25,6

7,2

Boys

Känd

Rural

Cämi

100,0

59,4

32,7

7,9

Total

Onlardan:

of them:

Qýzlar

100,0

58,5

33,5

8,0

Girls

Oðlanlar

100,0

60,1

32,1

7,8

Boys

* Azärbaycanýn statistik göstäriciläri 2001. Dövlät Statistika Komitäsi. s. 148