Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

13.05.02 12:27:38

2139

  Giriş  |  İslahat  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

Tähsillä bağlı mäqalälär

I. Metodıka, proqram, därslik

1-1 İbtidai kompüter tähsili: problemlär vä perspektivlär
1-2 1997-2001-ci därs ilindä 98 saylı orta mäktäbdä “İnformatikanın vä hesablama texnikasının äsasları” fänni üzrä X-XI siniflärdä istifadä olunan därs proqramları (Azärbaycan vä rus bölmäläri üçün)
1-3 AZÄRBAYCAN ZİYALISININ HÜNÄRİ. BİR DAHA YENİ PROQRAM VÄ DÄRSLİKLÄRİN YARADILMASI HAQQINDA
1-4 Olimpiada çalışmalarını säthi tärtib etmäk olmaz (Olimpiada mäsälälärini tärtib edän müällim bu çalışmaları neçä saata yerinä yetirä bilär? )

II. Tähsildä islahat

2-1 Polşada islahatlar. Maarif sistemindä däyişikliklär – konsepsiyalar vä islahat üçün zämin yaradan amillär
2-2 Polşada islahatlar.Ali tähsil sistemindä köklü däyişikliklär
2-3 Nä qädär gec deyil (qiymät balları haqqında)
2-4 Azärbaycan Respublikası ümumtähsil müässisälärinin bazis tädris planı üzrä seçmä fännlärin tädrisi ilä bağlı täkliflär

III. Fänn olımpıadaları

3-1 2000-ci ildä Bakı şähäri, Xätai r-da keçirilän “İnformatika vä Hesalama texnikasının äsasları” fänni üzrä keçirilän olimpiadanın rayon turunda verilmiş tapşırıqların 12 variantı
3-2 İnformatikanın hesablama texnikasının äsaslarıfänni üzrä olimpiadaların keçirilmäsi qaydaları haqqında fikirlär

IV. Bizim müällimlär

4-1 Näcäf müällim
4-2 MÄNİM HÄYATIM

V. Bizim tarix

5-1

Ädalät Tahirzadä.  NADİR ŞAH ÄFŞAR 

5-2

Ädalät Tahirzadä. Ağamähämmäd şah QACAR