Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

31.10.01 22:27:50

2056

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

Layýhä haqqýnda

Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

"Informatýkanýn vä hesablama texnirasýnýn äsaslarý" fänni üzrä proqram

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparýlan
(vä aparýlmasý zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Baký þähäri, Xätai r-da keçirilän “Ýnformatika vä Hesalama texnikasýnýn äsaslarý” fänni üzrä keçirilän olimpiadanýn rayon turunda verilmiþ tapþýrýqlarýn 12 variantý

Tähsil sahäsindä dünyada Azärbaycanda aparýlan
(
aparýlmasý zäruri olan) islahatlar

I. Tähsil sisteminin äsas problemläri

1-1 Tähsilin keyfiyyäti
1-2 Tähsilin globallaþmasý
1-3 Tähsildä tälim-tärbýyyä

II. Tähsil sisteminin idaräetmä mexanizmläri

2-1

Dövlätin tähsil siyasätindä idaräetmä mexanizmläri haqqýnda

2-2

Tähsil qanunu vä digär normativ hüquqi sänädlärdä idaräetmä mexanizmläri haqqýnda

2-3

Tähsilin idarä edilmäsi sistemi ilä baðlýqanunvericilikdä aparýlmasý zäruri olan islahatlar proqramýnýn äsas müddäalarý

2-4

Dövlät tähsil müässisälärinin özünüidarä subyektläri

2-5

Özäl tähsil müässisälärinin özünüidarä subyektläri

2-6

Xüsusi tähsil müässisälärinin özünüidarä subyektläri

2-7

Tähsil sisteminin idarä olunmasýna cälb edilmiþ subyektlär haqqýnda

2-99

Tähsil sisteminin idarä olunmasý ilä baðlý verilän täkliflärin qýsa xülasäsi

III. Tähsil sisteminin iqtisadiyyatý

3-1 Tähsil müässisäsinin illik büdcäsi
3-2 Tähsil sisteminin iqtisadiyyatýnda aparýlmasý zäruri olan islahatlar
3-3 Därs yükü vä pedaqoji näticälär
3-4 Pedaqoji kadrlarýn sayý
3-5

Bir tähsil alana çäkilän xärclär

3-6 Tähsil pillälärinä görä büdcä xärcläri vä onlarýn doldurulma mänbäläri
3-7 Mövcud väziyyätin analizinin näticäläri
3-8 Mäktäbäqädär tähsil müässisäläri vä ümumtähsil müässisälärinin ibtidai tähsil pilläsi
3-9 Ümumtähsil mäktäbläri
3-10 Texniki peþä-ixtisas tähsili müässisäläri
3-11 Orta ixtisas tähsili müässisäläri
3-12 Ali ixtisas tähsili müässisäläri
3-99 Tähsil sisteminin iqtisadiyyatý ilä baðlý täkliflärin qýsa xülasäsi