Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

29.10.01 16:30:22

1601

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

Layıhä haqqında

Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

"Informatıkanın vä hesablama texnirasının äsasları" fänni üzrä proqram

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparılan
(vä aparılması zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Bakı şähäri, Xätai r-da keçirilän “İnformatika vä Hesalama texnikasının äsasları” fänni üzrä keçirilän olimpiadanın rayon turunda verilmiş tapşırıqların 12 variantı

Azärbaycanda ilk Tähsil Web sähifä

Bu Web sähifä Azärbaycanda tähsil sisteminin inkişafına xidmät etmäk üçün näzärdä tutulmuş müstäqil analitik-informasiya xidmätidir. Bu sähifädä ölkämizdä gedän tähsil islahatlarının väziyyäti araşdırılacaq, tähsil sisteminin müxtälif säviyyälärinä mäxsus problemlärin hälli haqqında fikir mübadiläsi aparılacaqdır.

Tähsil sähifäsi äsasän aşağıdakı mövzuları ähatä edäcäkdir:

  1. Azärbaycanda tähsil sistemindä aparılması vacib olan islahatlar, xarici täcrübä, tähsil qanunvericiliyi vä tähsil sistemi qarşısında (tähsilin keyfiyyäti, idaräolunması, iqtisadiyyatı vä s. kimi sahälärdä) duran qlobal problemlär vä onların häll olunması ilä bağlı täkliflär, mälumatlar, mäqalälär, araşdırmalar;
  2. Yeni tähsil texnologiyaları;
  3. Därslik, metodika, proqramlarla araşdırmalar vä täcrübä mübadiläsi vä s.

Hörmätli müällimlär vä tähsil prolemlärilä mäşğul olan mütäxässislär sizi Tähsil Web Sähifäsindä aktiv iştirak etmäyä çağırırıq!

Azärbaycan xalqının xoşbäxt gäläcäyini onun torpaqlarının tärkindä olan maddi särvätlärinin çoxluğu deyil  – yüksäk äxlaqlı, böyük dünyagörüşlü, yüksäk tähsilli insanlarının sayı müäyyän edir.

Belä insanların yetişdirilmäsi väzifäsini böyük ALLAH biz MÜÄLLİMLÄRÄ hävalä edib.

Şeyx Şamilin bununla bağlı gözäl fikrilä Sizä müraciätimizi bitirmäk istäyirik:
“Kimin ki, müällimi yoxdur, onun müällimi şeytan olar!”

Hörmätlä,
98 saylı mäktäbin müällimi
Etibar Axundov