Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

21.01.02 19:57:11

1011

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-26. “Azärbaycan Respublikasýnýn Tähsil sahäsindä islahat proqramý.
Cädväl 1 (1998-ci il)” äsasýnda yaradýlmýþ cädväl.
1 tähsil alana ayrýlmýþ väsait

№/№

Tähsil
sahäläri

Müäs.in
sayý

Tähsil / tärbiyyä
alanlarýn
sayý

o cümlädän:

Ýþçilärin

o cümlädän:

Ayrýlan maliyyä väsaiti

1 tähsil alana ayrýlmýþ väsait

Dövlät
hesabýna

sayý

Pedaqoji
iþçilär

1

Mäktäbäqädär tähsil müässisäläri

1879

119488

119488

33413

16736

685 050 000 000,00

2

Ümumtähsil mäktäbläri

4549

1651111

1651111

219722

158722

0,00

Cämi

6428

1770599

1770599

253135

175458

685 050 000 000,00

386 902,96

3

Peþä litseyläri

48

13486

13486

4044

2219

0,00

4

Peþä mäktäbläri

71

10445

8955

3130

1529

15 325 000 000,00

252 958,75

5

Orta ixtisas mäktäbläri-cämi:

77

36652

30343

8908

4698

0,00

6

o cümlädän qeyri-dövlät

4

979

0

397

174

0,00

7

Ali mäktäblär

42

106482

62878

22330

12690

42 000 000 000,00

394 432,86

8

o cümlädän qeyri-dövlät

17

24174

0

2100

1222

0,00

9

ixtisasartýrma vä yenidänhazýrlanma

4

0

0

533

0

665 000 000,00

10

Elmi-tädqiqat institutlarý

4

0

0

310

0

2 050 000 000,00

11

Mäktäbdän känar tälim-tärbiyyä müässisäläri

366

275118

275118

7950

7621

0,00

12

Tähsili idaräetmä orqanlarý

84

0

0

740

0

2 000 000 000,00

13

Tälim-tärbiyyä prosesi ilä mäþðul olan digär täþkilatlar

136

0

0

1148

0

0,00

Cämi

7260

2212782

2161379

302228

204215

747 090 000 000,00