Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

20.11.01 01:06:58

3603

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-21. Özäl ali mäktäblär

Göstäricilär

1995/96

1997/98

1998/99

1999/2000

Özäl ali mäktäblärin sayý

20

16

17

17

Täläbälärin sayý, min näfär

12.5

20.4

24.2

27.6

o cümlädän þö'bälärdä tähsil alanlar:

 

gündüz

10.8

16.5

20.0

22.0

axþam

0.2

0.2

0.2

0.1

qiyabi

1.5

3.7

4.0

5.5

Täläbälärin ümumi sayýndan tädris müässisälärinin sahä qruplarýnda tähsil alanlar: 

sänaye

1.3

0.5

-

0.7

iqtisadiyyat

3.1

3.7

6.2

6.8

sähiyyä

0.5

-

0.5

-

maarif

4.6

1.9

3.8

17.9

känd täsärrüfatý

-

0.7

0.8

2.2

hüquq

3.0

13.6

12.9

-

Qäbul edilmiþ täläbälär, min näfär

3.9

4.6

8.0

4.7

Buraxýlmýþ mütäxässislär, min näfär

0.1

2.0

4.0

3.5

Professor-müällim heyätinin sayý, min näfär

1.1

2.1

2.4

2.4

onlardan elmi däräcäsi olanlar:

 

elmlär doktorlarý

0.2

0.3

0.4

0.4

elmlär namizädläri

0.4

0.7

1.0

0.9

Professor-müällim hey'ätinin ümumi sayýndan þtat üzrä äväzçilik þärti ilä iþläyän müällimlärin sayý, min näfär

0.6

0.8

1.2

1.2