Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

15.04.02 14:07:03

7517

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

Layýhä haqqýnda

Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparýlan
(vä aparýlmasý zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Baký þähäri, Xätai r-da keçirilän “Ýnformatika vä Hesalama texnikasýnýn äsaslarý” fänni üzrä keçirilän olimpiadanýn rayon turunda verilmiþ tapþýrýqlarýn 12 variantý

Dünyada tähsilin väziyyäti

I. Beynälxalq täþkýlatlarýn sänädlari

1-1 Müällimlärin mövqeyi tähsilin mövqeyindän asýlýdýr äksinä

II. Tähsýl üzrä statýstýk göstäricilär

2-1 1980-1995-ci illärdä müällimlärin tähsil säviyyäsinä görä paylanmasý
2-2 1995 vä 2010-cu illärdä mäktäbdän känarda qalmýþ vä ya proqnozlara görä känarda qalacaq insanlarýn sayý
2-3 Dünyada reqionlar üzrä müällimlärin paylanmasý(1985 vä 1995)
2-4 Ali tähsili kim maliyyäläþdirir?
2-5 ABÞ-da ali mäktäblärin gälir mänbäläri(1989-1990)
2-6 ABÞ-da ali mäktäblärin xärcläri(1989-1990)