Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

17.10.01 23:06:39

493

Giriž  Żslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazżn  Referatlar  

2-4. Valideyn himayäsindän mährum olan užaq yeniyetmälärin yerläždirilmäsi (näfär)

Żllär

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Valideyn himayäsindän mährum olan ažkar edilmiž užaq yeniyetmälärin sayż-cämi

1314

1274

1235

903

1131

1248

1255

1135

onlardan yerläždirilmižlär:
yetimlär valideyn himayäsindän mährum olan užaqlar üēün körpälär evlärindä, užaq evlärindä internat mäktäblärindä, ailä tipli užaq evlärindä

79

83

81

18

54

99

102

221

Himayädarlżq (qäyyumluq), ošulluša götürmä üzrä

1188

1191

1154

885

1077

1149

1153

913

tam dövlät täminatżnda olan texniki pežä mäktäblärindä, orta ixtisas mäktäblärindä, ali mäktäblärdä digär tälim tärbiyä müässisälärindä

47

-

-

-

-

-

-

-

Yetimlärin valideyn himayäsindän mährum olan užaqlarżn sayż-cämi

21807

23337

24192

23668

24468

25375

26065

26250

o cümlädän:
himayädarlżq (qäyyumluq) äsasżnda ailälärdä tärbiyä alan užaq yeniyetmälär

6674

7920

8176

7976

8130

8444

8677

8787

ošulluša götürmä äsasżnda ailälärdä tärbiyä alan užaq yeniyetmälär

13673

14368

14693

14560

14630

14853

14959

15063

užaqlar tärbiyä alżrlar:
körpälär evlärindä

150

94

128

96

90

122

115

122

užaq evlärindä

50

148

136

101

81

105

130

117

yetimlär üēün internat mäktäblärdä

505

382

290

293

368

349

345

347

ümumi tipli internat mäktäblärdä

595

222

610

502

914

1181

1481

1402

Äqli fiziki inkižafda qüsurlarż olan užaqlar üēün internat mäktäblärdä

90

148

119

105

190

236

273

272

žikäst užaqlar üēün internat evläri

70

55

40

35

65

85

85

140