Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

27.04.02 23:09:34

730

  Giriþ  |  Ýslahat  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

Layýhä haqqýnda

Abunä
Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparýlan
(vä aparýlmasý zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Baký þähäri, Xätai r-da keçirilän “Ýnformatika vä Hesalama texnikasýnýn äsaslarý” fänni üzrä keçirilän olimpiadanýn rayon turunda verilmiþ tapþýrýqlarýn 12 variantý

Sähifädäki yeniliklärä azad abunä 

äziz oxucular!

Sähifämizin müxtälif bölmälärindäki yeni mälumatlara mail  vasitäsilä abunä olmaq istäyirsinizsä aþaðýdaký formaný doldurmalýsýnýz

Adýnýz vä soy adýnýz:

E-Mail ünvanýnýz:  

Tähsil iþçisiyäm

Täläbäyäm

Qeyri tähsil sahäsindä çalýþýram