Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

27.01.03 15:35:35

1988

  Giriş  |  İslahat  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

Referatlar

WinWord-dä yazılmış fayllara baxmaq üçün TsAzerFont.zip faylını öz kompüterinizä köçürüb FONT kataloquna yazmalısınız.

N=

Mövzu

Müällif

Müässisä

ZIP

26. İnflyasiya vä iqtisadiyyatın antiinflyasiya tänzimlänmäsi Elşän Bağırzadä ADİU
25. BİZNES - PLANLAŞDIRMA SYF SYF
24. ŞİRKÄTDÄ MÜHASİBAT UÇOTU SYF SYF
23. ÖZÄL MÜÄSSİSÄLÄRİN DÖVLÄT QEYDİYYATI SYF SYF
22. ŞİRKÄTİN MÄ`LUMAT TĒMİNATI SYF SYF
21. ÖZÄL MÜÄSSİSÄ VÄ ONUN OFİSİNİN TÄŞKİLİ SYF SYF
20.. ŞİRKÄTİN HEYЁÄTİNÄ RÄHBÄRLİK SYF SYF
19. REKLAM SYF SYF
18. HÜQUQİ ŞÄXS YARATMADAN SAHİBKARLIQ FÄALİYYÄTİ SYF SYF
17.  İQTİSADİ İNKİŞAF VÄ MAKROİQTİSADİ SİYASÄT  Rasim HÄSÄNOV. SYF
16.

KORPORATİV İDARÄETMÄ

SYF SYF
15. MALINIZIN İXRACATI SYF SYF
14. KORRUPSİYA: AĞACI İÇİNDÄN YEYÄN QURD SYF SYF
13. ÄMÄYİN ÖDÄNİLMÄSİ SYF SYF
12. SAHİBKARLARIN FÄALİYYÄTİNDÄ BANKIN YERİ SYF SYF
11. TÄÄBÄ, YOXSA VÄTÄNDAŞ ? YAXUD HÄR GÜNÜNÜZÜN KONSTİTUSİYASI SYF SYF
10. İCTİMAİ SİYASÄT İNSTİTUTLARI: DÜNYA TÄCRÜBÄSİ VÄ CÄNUBİ QAFQAZDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLÄRİ SYF SYF
9. Tyan-Şan dağları landşaftlarının äsas xüsusiyyätläri. Mirzänmädova Aynur Mähämmäd qızı ADPU

8.

Dövlätin makroiqtisadi siyasädi-pul-kredit vä maliyyä-vergi siyasäti

Häsänova Günay Alim qızı

ADİU

7.

Milli bazar vä müvazinät problemi

Ağayev Zamin Äfsär oğlu

ADİU

6.

Azärbaycanın bank sisteminin täkmilläşdirilmäsi yolları

Hümbätov Räşad İsmayıl oğlu

ADİU

5.

Makroiqtisadi qeyri sabitlik: iqtisadi tsikl vä işgüzarlıq

Piriyev Säbuhi Säfär oğlu

ADİU

4.

Milli ideologiyanın iqtisadi aspektläri

Abbasov Eldar

ADİU

3.

İqtisadi artım anlayışı vä näzäriyyäsi

Şıxıyev Yalçın oğlu

ADİU

2.

İnflyasiya vä antiinflyasiya tädbirläri

Quliyev İlham Mähämmädäli oğlu

ADİU

1.

Müasir şäraitdä Azärbaycanın neft strategiyası vä onun inkişafı problemläri

Häsänova Samirä

ADİU

 

 

Bakililar.az Top Sites YAKEO.com