Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

19.11.01 23:25:00

67

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-18. Dövlät ali mäktäbläri (därs ilinin ävvälinä)

Ali mäktäblär

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Ali mäktäblärin sayý

17

23

23

23

23

25

25

25

Täläbälärin sayý, min näfär

105.1

94.3

89.2

86.3

82.4

79.8

82.3

88.5

o cmlädän þö'bälärdä tähsil alanlar: 

gündüz

60.4

55.3

55.6

58.6

61.6

61.2

68.2

72.4

axþam

16.7

10.2

8.1

6.2

4.2

2.8

0.5

0.2

qiyabi

28.0

28.8

25.5

21.5

16.6

15.8

13.6

15.9

Ähalinin 10000 näfärä hesabý ilä täläbälärin sayý

148

127

119

113

107

103

105

112

Ali mäktäblärin I kursuna qäbul olunanlarýn sayý, min näfär

19.5

13.6

13.4

15.4

16.9

18.9

18.8

19.9

o cümlädän þö'bälärä

gündüz

12.3

11.0

11.7

13.2

14.5

15.9

16.2

16.9

axþam

2.7

1.0

0.9

0.5

0.4

-

-

0.0

qiyabi

4.5

1.6

0.8

1.7

2.0

3.0

2.6

3.0

Bundan baþqa, Ali Härbi Ümumqoþun Komandirläri mäktäbi, Baký Ali Härbi dänizçilik mäktäbi,Baký Ali Polis Akademiyasý ali tähsilli mütäxässislär hazýrlayýr.