Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

28.11.01 23:48:01

225

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-25. Elmlär namizädlärinin sayý(diaqramma)