Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

19.11.01 23:23:29

694

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-15. Dövlät orta ixtisas tähsili müässisälärinin
buraxdığı mütäxässislär
(min näfär)

Mütäxässislär

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Orta ixtisas tähsili müässisälärini qurtaranların sayı, cämi

23.1

16.5

11.5

6.2

8.2

8.3

9.8

9.9

o cümlädän aşağıdakı tähsil müässisälärini:

sänaye vä tikinti

9.1

5.4

4.0

1.8

1.2

1.4

2.3

2.0

näqliyyat vä rabitä

1.7

1.0

0.9

0.6

0.4

0.4

0.4

0.6

känd täsärrüfatı

5.0

2.1

1.4

0.6

1.0

1.2

1.1

0.7

iqtisadiyyat

2.4

3.1

1.6

0.6

0.9

0.9

1.0

1.2

sähiyyä, bädän tärbiyäsi vä idman

2.3

2.4

1.3

0.8

2.9

2.5

2.5

2.8

maarif

1.7

1.8

1.5

1.0

0.8

1.1

1.5

1.6

incsänät vä kinematoqrafiya

0.9

0.7

0.8

0.8

1.0

0.8

1.0

1.0

Ähalinin här 10000 näfärinä hesabı ilä buraxılmış mütäxässislärin sayı

33

22

15

8

11

11

13

13