Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

20.11.01 01:02:53

830

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-20. Dövlät ali mäktäblärindä professor-müällim heyätinin sayý
(därs ilinin ävvälinä, näfär)

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Professor-müällim hey'ätinin sayý (stat heyäti) -cämi

8541

8954

9342

9831

9936

10511

10200

10615

11468

10726

o cümlädän:
elmi däräcäsi olanlar
 

elmlär doktoru

581

659

803

795

816

849

843

881

879

894

elmlär namizädi

4301

4743

4784

4937

4896

5092

5068

5114

5075

5259

elmi adý olanlar:

                   

Professor

612

662

814

870

872

971

907

995

964

963

Dosent

3021

3105

3098

3327

3172

3498

3299

3723

3372

3592