Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

19.11.01 23:24:33

1897

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-17. Özäl orta ixtisas tähsil müässisäläri

Göstäricilär

1995/96

1997/98

1998/99

1999/2000

Özäl orta ixtisas tähsili müässisälärinin sayý

11

4

4

4

Täläbälärin sayý, min näfär

3.0

1.4

1.0

1.0

o cümlädän þö'bälärdä tähsil alanlar:

       

gündüz

2.3

1.4

0.9

0.9

axþam

-

-

-

-

qiyabi

0.7

-

0.1

0.1

täläbälärin ümumi sayýndan tädris müässisälärinin sahä qruplarýnda tähsil alanlar: 

iqtisadiyyat

0.5

-

0.0

-

sähiyyä

1.2

1.2

0.7

0.5

maarif

1,3

0.2

0.3

0.5

incäsänät

-

0.0

0.0

0.0

Qäbul edilmiþ täläbälär, min min näfär

0.8

0.7

0.4

0.3

Buraxýlmýþ mütäxässislär, min näfär

1.1

0.3

0.5

0.2

Müällimlärin sayý, näfär

353

164

198

192

Müällim heyätinin ümumi sayýndan þtat üzrä äväzçilik þärti ilä iþläyän müällimlärin sayý, näfär

185

99

120

133