Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

17.10.01 23:22:28

478

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2-5. Tähsil növläri üzrä şagirdlärin sayı
(därs ilinin ävvälinä, min näfär)

Tähsil növläri

1990-1991

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

Cämi tähsil almışdır

1993

1728

1717

1710

1738

1793

1863

1890

O cümlädän:
Ümumtähsil mäktäblärindä

1409

1449

1486

1511

1553

1613

1651

1664

Peşä mäktäbläri vä litseylärindä1)

84

54

43

28

25

24

24

23

Orta ixtisas tähsili müässisälärindä2)

59

34

30

31

31

33

37

40

Ali tähsil müässisälärindä2)

105

94

89

86

82

80

106

116

yeni peşälär öyränmiş vä öz ixtisaslarını müässisä vä täşkilatlarda artırmışlar, habelä tähsilin başqa növläri ilä ähatä olunmuşlar

336

97

69

54

47

43

45

47

1) İlin axırına
2) 1995-1996-cı illärdän özäl tähsil müässisäläri dä daxil edilmäklä