Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

24.11.01 00:12:12

144

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-23. Elmi müässisälärin sayý (ilin sonuna)

Elmi müässisälär

1990

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Elmi-texniki iþläri yerinä yetirän täþkilatlarýn cämi

151

149

145

146

141

141

135

135

o cümlädän: 

elmi-tädqiqat institutlarý, onlarýn filiallarý vä þö'bäläri

85

108

105

108

105

98

95

95