Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

24.11.01 00:07:07

1174

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-22. Ali mäktäblärdä tähsil alan xarici täläbälärin sayý (därs ilinin ävvälinä)

Ölkälär

1994/95

1996/97

1997/98

1998/99

1999/2000

Cämi

1455

3988

2270

1659

1259

o cümlädän: 

Gürcüstan

180

1948

503

340

-

Moldova

4

2

1

2

-

Rusiya

56

423

211

23

-

Ukrayna

1

15

14

-

-

Türkmänistan

-

-

1

-

-

Qazaxýstan

-

83

2

1

-

Özbäkistan

-

-

1

-

-

Ýran

80

217

171

118

55

Konqo

4

1

-

-

-

Älcäzair

4

2

-

-

-

Anqola

31

2

1

-

-

Ýordaniya

50

19

18

12

9

Yämän

110

36

-

-

1

Kamboca

5

-

-

-

-

Kolumbiya

5

-

-

-

-

Äfqanýstan

21

89

146

135

94

Sudan

10

-

2

8

5

Suriya

50

29

4

2

6

Türkiyä

700

1031

1183

1001

1059

Banqladeþ

8

-

-

-

-

Efiopiya

21

-

-

-

-

Boliviya

5

34

-

-

-

Hindistan

30

26

4

3

3

Madaqaskar

25

-

-

-

-

Namibiya

5

-

-

-

-

Peru

5

-

-

-

-

Pakistan

20

-

-

4

19

Ýsrail

5

2

2

3

-

Tunis

10

-

-

-

-

Vyetnam

10

-

-

-

1

Birläþmiþ Äräb Ämirlikläri

-

5

-

1

-

Koreya Xalq Demokratik Respublikasý

-

1

1

-

1

Livan

-

2

1

-

-

Fälästin

-

15

2

2

4

Ýraq

-

3

-

1

-

ABÞ

-

1

-

-

-

Çin Xalq Respublikasý

-

1

2

-

-

Almaniya

-

1

-

-

-

Kanada

-

-

-

1

1

Ýtaliya

-

-

-

1

-

Kipr

-

-

-

1

-

Liviya

-

-

-

-

1