Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

08.07.04 17:03:25

  Giriþ  |  Ýslahat  |  Azärbaycan  |  Dünya  |  Texnologiya  |  Mäqalälär  |  Müraciätlär  |  Referatlar  |

Layýhä haqqýnda

Abunä
Sähifädä yeniliklär
Därslik müälliflärinä kömäk
E'lanlar

Tähsil sahäsindä dünyada vä Azärbaycanda aparýlan
(vä aparýlmasý zäruri olan) islahatlar

2000-ci ildä Baký þähäri, Xätai r-da keçirilän “Ýnformatika vä Hesalama texnikasýnýn äsaslarý” fänni üzrä keçirilän olimpiadanýn rayon turunda verilmiþ tapþýrýqlarýn 12 variantý

Bizim yeni ünvan:

http://www.tehsil.azerall.info

artýq mövcuddur!

Bizim müällimlär

Täklif

Reklam

Män täläbälärimä adi bir täläbä kimi deyil, xalqýmýzýn gäläcäk kadrý, ümidi, kömäyi näzärilä baxýr vä onlarý üräkdän sevdiyim kimi, täläblärim dä mänä qarþý därin hörmät vä mähäbbät bäslär, çätin zamanlarda här zaman mäni müdafiyä edärdilär.

Ýnformatika fänni üzrä keçirilän olimpiadalar daha çox riyaziyyat fänni üzrä keçirilän olimpiadalara bänzäyir. Ýþtirakçýlara täklif olunan çalýþmalarýn böyük äksäriyyäti sýrf riyazi xarakter daþýyýr. Bu çalýþmalarýn informatika ilä demäk olar ki, heç bir älaqäsi yoxdur.

Fikirlär, fikirlär, fikirlär ...

Statistika

Yeni kitablar

Mänim dä müällimim mänä näsihät elärdi ki, bala säy elä därslärini yaxþý öyrän. Amma bu dýlðýrlarýn heç birindän eþitmädim ki, desin: bala, adam ol.

Mäktäbäqädär müässisälärin sayý 1990-1999-cu illärdä 2185-dän 1814-ä (17% azalýb), uþaqlarýn sayý 180.9 mindän 112.3-minä (38% azalýb) enmiþdir.


Polþada 1991-ci ildä bir täläbänin tähsil xärci 1600 ABÞ dollarý idisä, 1997-ci ildä bu mäbläð 1000 dollara endi. Halbuki, Qärbi Avropa dövlätlärindä müvafiq mäbläð 2500 dollarla (Ýspaniya) 11500 dollar (Ýsveçrä) arasýnda däyiþir.

Azärbaycanda här täläbäyä çäkilän illik xärc 100$-dan aþaðýdýr. 


 
Paradoksal haldýrki,  tähsil sahäsindä belä bir bärbad maliyyä dururmu olan Azärbaycanda pullu tähsilä 14/05/2002 tarixdän MM qärarýla ÄDV tätbýq olunmasý qanuniläþdirildi! Bäräkalla bizim baþbilänlärä!

Sähifädä yeniliklär

"Mäqalälär" bölmäsinä älavä edilib:

"Referatlar"  bölmäsinä  älavä edilib:

 • Ýnflyasiya vä iqtisadiyyatýn antiinflyasiya tänzimlänmäsi

 • BÝZNES - PLANLAÞDIRMA

 • ÞÝRKÄTDÄ MÜHASÝBAT UÇOTU

 • ÖZÄL MÜÄSSÝSÄLÄRÝN DÖVLÄT QEYDÝYYATI

 • ÞÝRKÄTÝN MÄ`LUMAT TÄ’MÝNATI

 • ÖZÄL MÜÄSSÝSÄ VÄ ONUN OFÝSÝNÝN TÄÞKÝLÝ

 • ÞÝRKÄTÝN HEYЁÄTÝNÄ RÄHBÄRLÝK

 • REKLAM

 • HÜQUQÝ ÞÄXS YARATMADAN SAHÝBKARLIQ FÄALÝYYÄTÝ

 •  ÝQTÝSADÝ ÝNKÝÞAF VÄ MAKROÝQTÝSADÝ SÝYASÄT 

 • KORPORATÝV ÝDARÄETMÄ

 • MALINIZIN ÝXRACATI

 • KORRUPSÝYA: AÐACI ÝÇÝNDÄN YEYÄN QURD

 • ÄMÄYÝN ÖDÄNÝLMÄSÝ

 • SAHÝBKARLARIN FÄALÝYYÄTÝNDÄ BANKIN YERÝ

 • TÄÄBÄ, YOXSA VÄTÄNDAÞ ? YAXUD HÄR GÜNÜNÜZÜN KONSTÝTUSÝYASI

 • ÝCTÝMAÝ SÝYASÄT ÝNSTÝTUTLARI: DÜNYA TÄCRÜBÄSÝ VÄ CÄNUBÝ QAFQAZDA ÝNKÝÞAF PERSPEKTÝVLÄRÝ

Azärbaycan"  bölmäsinä  älavä edilib:

 •  “Täbiätþünaslýq-3” , Müällif: Ä.M.Hüseynov, Maarif näþriyyatý, 2001, sähifä 12.

 •  “Riyaziyyat-3” , Müälliflär: Z.Qaralov, Ä.Osmanlý, V.Mämmädov, "7 gün" näþriyyatý, 2000, sähifä 172.

 •  “Ýnformatika vä Hesablama texnikasýnýn äsaslarý 10-11”, Müälliflär: R.Äliyev, T.Äliyev, M.Salahlý, “Maarif” näþriyyatý, 2001, säh. 35-38

"Dünya"  bölmäsinä  älavä edilib:

E'lanlar

Bakililar.az Top Sites YAKEO.com