Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

13.11.01 00:28:38

1012

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

Olimpiada çalışmalarını säthi tärtib etmäk olmaz
(Olimpiada mäsälälärini tärtib edän müällim bu çalışmaları neçä saata yerinä yetirä bilär? )


2001-ci il noyabr ayının 11-dä Azärbaycan Respublikasının müxtälif rayonlarında fänn olimpiadalarının mäktäb turları keçirildi. Xätai r-nunda “İnformatika vä hesablama texnikasının äsasasları” fänni üzrä mäktäblärä göndärilmiş çalışmalar säthi tärtib olunub. Çalışmaların rus dilindä olan ädäbiyyatdan, heç bir färq qoyulmadan tärcümä olunması (tärcümänin säviyyäsi çox aşağıdır), bu çalışmaların olimpiadaya ayrılmış 3 saata häll edilmäsini imkansız etmişdir. Täläbälärimizdän yalnız biri 1 çalışmanı 3 saata çox böyük çätinliklä häll edä bildi. Fikrimizcä olimpiadaları “xala xätrin qalmasın” prinsipilä keçirmäk qätiyyän düzgün deyil.

Etibar Axundov,
98 saylı mäktäbin müällimi

Xätai r-nunda keçirilän olimpiadanın "İnformatika vä HT äsasları" fänni üzrä olimpiadanın mäkätäb turunun sualları

X-cu sinif,  I variant

1. Verilän mätindän "k" härifi ilä başlayan sözlärin seçilib yazılması (çap edilmäsi) üçün BASIC proqramı yazmalı. Sözlär probellärä ayrılmışdır.

2. Verilmiş mätindän eyni härflä başlayan vä hämin härflä dä qurtaran sözlärin seçilmäsi üçün BASIC proqamı yazmalı.

3.Verilmiş T$ mätindä sözlär bir-birindän bir probel vasitäsi ilä ayrılmışdır. hämin sözlärin bir-birindän iki probellä ayrılması vä onların M$ massivindä yerläşdirilmäsi üçün BASIC proqramı yazmalı.

4. M ädädinä qädär olan bütün sadä ädädlärin çap edilmäsi üçün BASIC proqamı yazmalı.

5. Cüt-çüt götürüldükdä müxtälif ädädlärdän ibarät olan A [1:m] massivi verimşdir. Bu ädädlärin bütün yerdäyişmälärini tä`min edän vä onları çap edän BASIC proqramı yazın.

X-cu sinif,  II variant

1. Tam ädädlärdän ibarät olan N={n1, n2, n3, ...,n50} massivinin 3-ä bölünän elementlärinin seçilib çap edilmäsi üçün proqam yazılmalı.

2. Verilmiş massivin (a1, a2, ..., a100) elementlärini azalan sırada hämin sırada hämin massivdä yerinä yazmağa imgan verän proqram yazmalı.

3. Här märtäbäsindä 12 nömräsi olan beşmärtäbäli mexmanxanada yer sifariş verilmäsini tämin edän proqam yazmalı. Yerlärin sifarişi zamanı proqram qonaqların inisalını (ad, familya vä atasının adının baş häriflärini) özündä saxlamalıdır.

4. Müäyyän şöbänin 20 ämäkdaşı haqqında aşağıdakı mälumatı özündä saxlayan SOTRUDNIKI adlı disk faylının yaradılması üçün proqram yazmalı (familyası, adı, atasının adı (F.İ.O), väzifäsi, cädväl nömräsi, maaşı) mälumatların daxil edilmäsini dialoq rejmindä yerinä yetirmäli.

5. Ävvälgi mäsälädäki SOTRUDNIKI faylında ämäkdaşların adını, familyasını (F.İ.O) vä maaşlarını redaktä etmäg üçn proqram tärtib etmäli.

REM *****************************************************

REM Proqramın adı:TsInstr.bas

REM Çalışma 1: Verilän mätindän "k" härfi ilä başlayan

REM sözlärin seçilib yazılması (çap edilmäsi) üçün BASIC proqramı yazmalı.

REM Müällifi: Abbasov Räşad, 10b sinfinin şagirdi.

REM Yazılma vä korrektä tarixi: 11-11-2001.

REM Mänbäyi:2001-ci ildä Xätai rayonunda keçirilän "İnformatika vä NT äsasları"

REM fänni üzrä keçirilän olimpiadanın mäktä turu.

REM *******************************************************

a$ = "Anam kolxoz bazarina getdi vä oradan käläm , kartof aldı."

CLS

IF MID$(a$, 1, 1) = "k" OR MID$(a$, 1, 1) = "K" THEN

        intPozPr = INSTR(1, a$, " ")

        IF intPozPr = 0 THEN

                PRINT MID$(a$, 1, LEN(a$))

        ELSE

                PRINT MID$(a$, 1, intPozPr)

        END IF

END IF

intPozPr = 1

DO WHILE intPozPr > 0

    intPozPr = INSTR(intPozPr, a$, " ")

    IF intPozPr <> 0 THEN

            IF MID$(a$, intPozPr + 1, 1) = "k" OR MID$(a$, intPozPr + 1, 1) = "K" THEN

                    intPozPr1 = INSTR(intPozPr + 2, a$, " ")

                    IF intPozPr1 = 0 THEN

                            PRINT MID$(a$, intPozPr + 1, LEN(a$))

                            GOTO MM

                    ELSE

                            PRINT MID$(a$, intPozPr + 1, intPozPr1 - intPozPr)

                            intPozPr = intPozPr1 - 1

                    END IF

    ELSE

            intPozPr = intPozPr + 1

    END IF

END IF

LOOP

MM:

END