Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

25.11.01 20:07:25

1019

Giriž  Żslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazżn  Referatlar  

2-2. 1995 vä 2010-cu illärdä mäktäbdän känarda qalmżž vä ya proqnozlara görä känarda qalacaq insanlarżn sayż(milyon näfär)