Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

16.11.01 00:26:00

1254

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

Fikirlär, fikirlär, fikirlär...


Tanýyýram säni. Män dä säni bir az oxumuþam. On beþ il bundan iräli hämin otaqda män dä säni oxumuþam. … Mänim dä müällimim mänä näsihät elärdi ki, bala säy elä därslärini yaxþý öyrän. Amma bu dýlðýrlarýn heç birindän eþitmädim ki, desin: bala, adam ol. Här käsä rast gälirsän, elä bunu eþidirsän ki, elm oxu alim ol. Amma mäni bir baþa salan yoxdur ki, axýr, bu elm nä demäkdir? …

Cälil Mämmädquluzadä, “Ölülär”, Kefli Ýskändärin monoloqu.


Mähäbbätin ikinci däräcäsi valideynlärä olan mähäbbätdir, däräcä vä märtäbädä heç bir mähäbbät bu iki mähäbbätä çatmaz; þagirdin müälliminä olan mähäbbätindän baþqa. Bu mähäbbät yuxarýda adlarý çäkilmiþ mähäbbätlärin märtäbäläri arasýnda orta däräcäsindä olar. Säbäbi odur ki, birinci mähäbbät þäräf, cälalýn än yüksäk märtäbäsindä olar vä säbäblär säbäbi, varlýqlarýn tabe olduðu, här bir varlýðýn yaradýcýsý hesab edilär; ikinci mähäbbät dä ona oxþayar, çünki ata daha yaxýn maddi säbäb väzifäsini yerinä yetirär; lakin näfslärin tärbiyyäsi ilä mäþðul olan müällimlär bu nöqteyi-näzärdän birinci säbäbi täqlid edir vä ona oxþayýrlar, digär täräfdän isä äqli säbäbä görä ikinci däräcäli olduqlarýndan ataný xatýrladýrlar. Demäli, onlarýn mähäbäti birinci mähäbbätdän aþaðý, ikinci mähäbbätdän isä yuxarý olar. Müällimlärin ädäb vä tärbiyyä öyrätmäläri äsl vücuda nisbätän ikinci, ata-babalarýn tärbiyyäsinä nisbätän isä daha þäräflidir. Häqiqätän müällim cismani aða, ruhani atadýr.

Xacä Näsiräddin Tusi, “Äxlaqi Nasiri”

 

 
Bakililar.az Top Sites YAKEO.com