Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araþdýran müstäqil Web sähifä

15.04.02 14:06:44

697

Giriþ  Ýslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazýn  Referatlar  

2-6. ABÞ-da ali mäktäblärin xärcläri (1989-1990)

(Mänbä: ABÞ-ýn tähsil nazirliyi, Tähsil sahäsindä milli statistika märkäzi, IPEDS, “1989-cu ilin maliyyä göstäriciläri”)

Kütlävi ali mäktäblärdä
Ümumi xärclär: 85,8 mlrd. dollar

Özäl ali mäktäblärdä
Ümumi xärclär: 48,9 mlrd. dollar