Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

13.10.01 20:16:34

286

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

2.6. Xüsusi tähsil müässisälärinin özünüidarä subyektläri

Ävvälcädän qeyd etdiyimiz kimi, äsas idaräetmä subyektlärinin sayı müxtälif olan xüsusi tähsil müässisälärinin idaräolunma mexanizmläri onlar arasında razılaşdırılmış xüsusi normativ hüquqi sänädlär äsasında aparılır.

Xüsusi tähsil müässisälärinin hamısında AR tähsil qanunvericiliyinin müäyyän etdiyi çärçivälär daxilindä Xalq Tähsili Nazirliyi äsas idaräetmä subyekti kimi çıxış edir.

Xalq Tähsili Nazirliyinin razılığı olmadan heç bir xüsusi tähsil müässisäsi lisenziya ala bilmäz.

Xarici ölkä dövlätlärinin, vätändaşlarının xüsusi tähsil müässisäsi täşkil etmäsinä icazä verilmir.

Xüsusi tähsil müässisälärindä özünüidarä mexanizmlärini täsisçilär müäyyän edir vä bu, öz äksini müässisänin nizamnamäsindä tapır.

Ayrı-ayrı Azärbaycan vätändaşlarının täsis etdikläri xüsusi tähsil müässisälärindä dövlätin uyğun qurumu hämtäsisçi hüququna malikdir.