Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

13.10.01 21:22:38

237

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

3.2. Tähsil sisteminin iqtisadiyyatında aparılması zäruri olan islahatlar

Tähsil sisteminin iqtisadiyyatında aparılmalı olan zäruri islahatlar här bir tähsil müässisäsi üçün färdi büdcänin hazırlanma qaydalarının müäyyän olunması ilä başlamalıdır.

Tähsil müässisäsinin büdcäsi hazırlanarkän aşağıdakı islahatların aparılması mäqsädäuyğundur.