Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

13.10.01 20:38:03

1887

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

Tähsil sisteminin idarä olunması ilä bağlı verilän täkliflärin qısa xülasäsi

1. Mülkiyyät formasından vä tähsil pilläsindän asılı olmayaraq bütün tähsil müässisäläri lisenziya äsasında fäaliyyät göstärir.

2. Dövlätin müxtälif qurumlarına tähsil sisteminin idarä olunması ilä bağlı verilmiş sälahiyyät vä väzifälär maksimum mähdudlaşdırılır vä Xalq Tähsili Nazirliyinä verilir.

3. Xalq Tähsili Nazirliyi tähsil sistemindä dövlätin maraqlarını tämsil edän äsas idaräetmä subyektidir. Onun sälahiyyät vä väzifäläri märkäzsizläşdirilmiş tähsil sisteminin prinsipläri äsasında müäyyänläşdirilir.

4. Tähsil müässisälärinin özlärinin yaratdıqları özünüidaräetmä qurumları tähsil sisteminin 2-ci äsas subyekti olub aşağıdakılardan ibarätdir:

dövlät tähsil müässisälärindä:

  • dövlät tähsil müässisäsinin konfransı,
  • dövlät tähsil müässisäsinin şurası,
  • dövlät tähsil müässisäsinin näzarät-täftiş şurası,
  • dövlät tähsil müässisäsinin rähbäri;

özäl tähsil müässisälärindä:

  • özäl tähsil müässisäsinin täsisçiläri,
  • özäl tähsil müässisäsinin konfransı,
  • özäl tähsil müässisäsinin näzarät-täftiş komissiyası.

Xüsusi tähsil müässisälärinin idaräetmä subyektläri, aidiyyatı olan qurumlar täräfindän razılaşdırılır, qanun vä ya digär normativ sänädlär äsasında müäyyänläşdirilir.

Bu täkliflär aidiyyatı olan dövlät qurumları täräfindän qäbul olunarsa AR “Tähsil qanunu”nun III bölmäsinin uyğun maddälärindä müvafiq däyişikliklär edilmälidir.