Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araždżran müstäqil Web sähifä

29.10.01 21:04:58

252

Giriž  Żslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazżn  Referatlar  

1980-1995-ci illärdä müällimlärin tähsil säviyyäsinä görä paylanmasż (%-lä)

2-1.jpg (14409 bytes)

Pre-primary - ibtidai
Primary - äsas
Secondary - orta
Teriary - III sävżyyä (gimnazżya, kollec vä s.)