Azärbaycanda tähsilin väziyyätini araşdıran müstäqil Web sähifä

15.10.01 01:05:50

1252

Giriş  İslahat  Azärbaycan   Dünya  Texnologiya  Mäqalälär  Müraciätlär  Bizä yazın  Referatlar  

Azärbaycan Respublikasının Tähsil Qanunu


V bölmä. Tähsil sistemi müässisälärinin maliyyä-täsärrüfat fäaliyyäti vä maddi-texniki bazası

Maddä 53. Tä`lim-tärbiyä müässisälärinin maliyyä-täsärrüfat fäaliyyäti

Tähsil üstün maliyyäläşdirilän strateci fäaliyyät sahäsidir. Dövlät tähsili maliyyäläşdirärkän onun maddi-texniki bazasını dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq xätti yeridir. Tähsil müässisälärinin maliyyäläşdirilmäsinin äsas mänbäyi büdcä väsaitidir. Dövlät, tähsil sisteminin maliyyäläşdirilmäsini 1995-ci ildä qabaqcıl dövlätlärin säviyyäsinä çatdırmaq siyasäti yeridir vä här il tähsil sistemi üçün buna müvafiq olaraq büdcä väsaiti vä zäruri valyuta ayırır.

Tähsilin maliyyäläşdirilmäsi üçün älavä mänbälär: nazirliklär, müässisälär, idarä vä täşkilatların, habelä ayrı-ayrı vätändaşların müqavilä äsasında kadr hazırlığı, ixtisasartırma vä yenidän kadr hazırlığı üçün ayırdıqları väsait; tä`lim-tärbiyä müässisälärinin müxtälif növ fäaliyyäti (tädris, elmi, istehsal vä s.) vä xidmätlär müqabilindä äldä etdikläri gälir; Azärbaycan vä xarici ölkälärin dövlät vä qeyri-dövlät müässisäläri, täşkilatları, cämiyyätläri, idarälärinin, habelä vätändaşlarının könüllü ayırmaları hesabına äldä olunan väsait.

Qeyri-dövlät tä`lim-tärbiyä müässisäläri öz väsaitläri hesabına maliyyäläşdirilir.

Tähsil üçün ayrılmış büdcä väsaiti vä tä`lim-tärbiyä müässisälärinin müxtälif mänbälärdän toplanmış gäliri toxunulmazdır.

Tä`lim-tärbiyä müässisäsi onun üçün ayrılmış vä ixtiyarında olan maliyyä väsaitini müstäqil xärcläyir, onun tamamlanmış balansı vä banklarda hesablaşma hesabı olur.

Maddä 54. Tä`lim-tärbiyä müässisälärinin maddi-texniki bazası

Tä`lim-tärbiyä müässisälärinin maddi-texniki bazasına daxildir: binalar, tädris-kliniki bazalar, äczäxanalar, torpaq sahäläri, maşın vä avadanlıq, müxtälif qurğular vä laboratoriyalar, tädris täsärrüfatı, näqliyyat növläri vä başqa qiymätli maddi-texniki tächizat vasitäläri.

Dövlät tä`lim-tärbiyä müässisälärinin maddi-texniki bazasının genişländirilmäsini, onun yeni tädris-istehsalat vä kliniki bazalar, kitabxanalar, maşın vä avadanlıqla tächiz olunması üstün inkişaf edän fäaliyyät sahäsi hesab edir, onu dünya standartlarına bärabärläşdirmäk xätti yeridir.

Tä`lim-tärbiyä müässisäsi üçün binalar, idman-sağlamlıq vä istirahät kompleksläri, tähsil sistemi işçiläri üçün mänzil vä täläbä yataqxanaları tikintisi üstün inkişaf etdirilir vä dövlät bu sahädä çalışan tä`mir-tikinti idaräläri üçün güzäştli vergi sistemi müäyyän edir.

Nazirliklär, müässisä, idarä vä täşkilatlar tädris, elmi-istehsal xidmätläri vä kadr hazırlığı müqabilindä tädris müässisälärinä müxtälif cür maşın vä avadanlıq, näqliyyat vasitäläri, torpaq sahäläri vä s. vermäk hüququna malikdirlär.